Lgota 20.11.2020 r.

PRO-MET

Książek Konrad

NIP: 551 218 21 13

Ul. Podgórska 29

34-103 Lgota

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

PRO-MET Książek Konrad, NIP: 551 218 21 13, Ul. Podgórska 29, 34-103 Lgota

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

1 szt.- Zestaw drukujący z automatycznym podajnikiem podciśnieniowym, w pełni zautomatyzowanym sloterem i rotacją.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zestaw drukujący z automatycznym podajnikiem podciśnieniowym, w pełni zautomatyzowanym sloterem i rotacją

– 1 szt. o następujących parametrach i cechach:

Regulacja cylindra po obwodzie i po osi w zakresie 360° regulowana elektronicznie, bez potrzeby wstrzymywania pracy maszyny,

Elektryczny system rozdzielania/łączenia sekcji z blokadą pneumatyczną,

podciśnieniowy podajnik automatyczny o prędkości co najmniej 150szt/min,

pompa ssąca o mocy co najmniej 7,5kW,

podajnik wyposażony w system czyszczenia, automatyczny licznik do rejestrowania ilości arkuszy na wejściu i wyjściu,

główny wał napędowy wyposażony w elektromagnetyczne sprzęgło cierne,

slotter z motoryczną regulacją noży po obwodzie i wzdłuż osi o prędkości co najmniej 150szt./min, odstęp między wałkami bigującymi regulowany pokrętłem z podziałką o skali 2 – 12 mm,

sekcja sztancowania rotacyjnego o prędkości co najmniej 50 szt./min.,

sekcja sztancująca wyposażona w system elektronicznego sterowania po obwodzie i osiowo z programowalną pamięcią i możliwością zerowania,

ruchoma taśma do wyprowadzania odpadów na zewnątrz,

gwarancja co najmniej 24 m-ce,

aktualny certyfikat UE, deklaracja zgodności,

certyfikat jakości i dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:

 1. Termin związania ofertą – min. 30 dni

 2. Termin realizacji zamówienia – dostawa i uruchomienie maszyny do dnia 15.03.2022 r.

IV. Kryteria oceny

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia- 100.

2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. W przypadku gdy dwóch oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów o wyborze będzie decydować będzie data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zawiera umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą.

Sposób oceny:

 1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.
Kryterium Punktacja Sposób oceny
Cena 100,00% Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożymy przez 100pkt

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

                           najniższa oferowana cena

ilość punktów = ———————————— x 100 pkt

                            cena badanej oferty

V. Termin i sposób składania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia: 18.12.2020 r., do godziny 10:30 (decyduje data wpływu).

 2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ul. Podgórska 29, 34-103 Lgota lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@promet-opakowania.pl lub promet00@wp.pl

 3. Oferta wraz z załączonymi dokumentami musi być sporządzona w języku polskim.

 4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W takim przypadku będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

 5. Oferta podlega odrzuceniu w następujących przypadkach:

 • jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

 • jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

 • jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego;

 • jeśli oferent zaproponuje więcej niż jedną ofertę;

 • jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. Wykluczenia z możliwości składania ofert.

W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom związanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nieotrzymania żadnej ważnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a oferentem, polegające w szczególności na :

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Dodatkowe informacje.

 1. W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, należy kierować na adres mailowy: promet00@wp.pl .

 2. Każde zapytanie oraz właściwa odpowiedź zostanie upubliczniona za pomocą wysłania maila do każdego z oferentów.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania dotyczącego wyboru dostawcy w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 4. Przewiduje się możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie terminu lub innych warunków realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu.

 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 6. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.